Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities

Kobus uitlijntechniek: Kobus uitlijntechniek / kvk30236673 ( tevens gedeponeerd door alle leden van  de Kobus uitlijngroep BV)
Opdrachtgever: elke natuurlijke of rechtspersoon met wie Kobus uitlijntechniek een overeenkomst of rechtsbetrekking aangaat.
Opdracht: elke overeenkomst gesloten met Kobus uitlijntechniek.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Kobus uitlijntechniek en opdrachtgever.
2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Kobus uitlijntechniek waarbij derden betrokken worden.
2.3 Als een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven overige bepalingen van toepassing. Er kunnen vervangende bepalingen overeengekomen worden. Deze worden schriftelijk vastgelegd door opdrachtgever en Kobus uitlijntechniek.

Artikel 3 Ter beschikking stellen van werkruimte en voertuig
3.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Kobus uitlijntechniek zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij zijn werkzaamheden de beschikking heeft over de volgende voorzieningen:
a. Ieder gemotoriseerd voertuig en fusee-gestuurde oplegger dient geladen te zijn.
Onder geladen verstaan wij het gemiddelde gewicht wat met het voertuig wordt vervoerd.
b. Geschikte put of brug
c. Elektriciteit 220/380 volt
d. Perslucht
e. Stromend water
3.2 Als door Kobus uitlijntechniek of door Kobus uitlijntechniek ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
4.1 Kobus uitlijntechniek voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Kobus uitlijntechniek heeft te allen tijde slechts een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatverplichting.
4.2 Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Kobus uitlijntechniek het recht (delen van) het werk door derden uit te laten voeren. Kobus uitlijntechniek doet dit in overleg met opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen op de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.                                                                 4.3 Kobus uitlijntechniek is niet aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.                                                                                                                                               4.4 Kobus uitlijntechniek is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.5 Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Kobus uitlijntechniek de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.                                                                                                4.6 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Kobus uitlijntechniek derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Kobus uitlijntechniek dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de opdracht, meerwerk
5.1 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Kobus uitlijntechniek mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen.
5.2 De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 6 Tarieven
6.1 Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt Kobus uitlijntechniek zijn tarief vast.
6.2 Kobus uitlijntechniek hanteert een reiskostenvergoeding per kilometer. Opdrachtgever is gehouden deze reiskostenvergoeding te voldoen.
6.3 Bedragen zijn Exclusief BTW.
6.4 Kobus uitlijntechniek is gerechtigd de geldende tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen aan de inflatie.
6.5 Kobus uitlijntechniek mag –zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- het tarief verhogen.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden
7.1 Betaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum plaatsvinden zonder korting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7.2 Na de vervaldatum is opdrachtgever in verzuim en heeft Kobus uitlijntechniek het recht de wettelijke rente te berekenen.                                                                                                                  7.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Kobus uitlijntechniek echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.   7.4 Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen, voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke kosten.                                                                                                                                  7.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van Kobus uitlijntechniek onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Reclamaties en klachten
8.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen 2 weken na factuurdatum melden aan Kobus uitlijntechniek. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Kobus uitlijntechniek er adequaat op kan reageren.
8.2 Als een klacht terecht is, verricht Kobus uitlijntechniek de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen.
8.3 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Kobus uitlijntechniek opdracht gegeven heeft.
8.4 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Kobus uitlijntechniek daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding
9.1 Kobus uitlijntechniek is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig, of niet tijdig nakomt.
9.2 Voorts is Kobus uitlijntechniek bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Kobus uitlijntechniek kan worden gevergd.
9.3 Indien Kobus uitlijntechniek tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
9.4 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Kobus uitlijntechniek gerechtigd tot vergoeding van alle kosten, schade en gederfde winst, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Voor aanvaarde opdrachten heeft Kobus uitlijntechniek een inspanningsverplichting. Indien Kobus uitlijntechniek aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2 Kobus uitlijntechniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Kobus uitlijntechniek is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.3 Kobus uitlijntechniek is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan:
a. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kobus uitlijntechniek aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Kobus uitlijntechniek toegerekend kunnen worden mits Kobus uitlijntechniek voldoende in de gelegenheid is gesteld een gebrek te herstellen;
c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.4 Kobus uitlijntechniek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.5 Als Kobus uitlijntechniek aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van Kobus uitlijntechniek in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

Artikel 11 Vrijwaringen
11.1 Opdrachtgever vrijwaart Kobus uitlijntechniek voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan de Kobus uitlijntechniek toerekenbaar is. Indien Kobus uitlijntechniek uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Kobus uitlijntechniek zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Artikel 12 Overmacht
12.1 Partijen hoeven verplichtingen niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld, en volgens de wet of een in het verkeer geldende opvatting niet voor hun rekening komt.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan –naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen- , alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kobus uitlijntechniek geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte of arbeidsongeschiktheid valt hier ook onder.
12.3 Kobus uitlijntechniek heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Kobus uitlijntechniek zijn verbintenis had moeten nakomen.                                                       12.4 Kobus uitlijntechniek kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voorzoveel Kobus uitlijntechniek ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kobus uitlijntechniek gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 Intellectuele eigendom en auteursrechten
13.1 Kobus uitlijntechniek behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
13.2 Kobus uitlijntechniek heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
13.3 Kobus uitlijntechniek is nimmer partij bij geschillen of discussies tussen opdrachtgever en leverancier van de betreffende voertuigen.

Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht
14.1 In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen meet behulp van Mediation volgens het regelement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam.
14.2 Blijkt het onmogelijk een geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.
14.3 Op elke opdracht tussen Kobus uitlijntechniek en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Artikel 15 Overig
15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar Kobus uitlijntechniek staat ingeschreven, de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.
15.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.